1. Condicions d’ús

Qui utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc. Mazzima Creative S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions dels quals poguessin patir els continguts d’aquesta pàgina web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de la mateixa. Mazzima Creative S.L. no podrà ser considerada responsable per qualssevol danys derivats de la utilització d’aquesta pàgina web, ni per qualsevol actuació sobre la base de la informació que en ella es facilita.

Mazzima Creative S.L. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en la web de Mazzima Creative S.L., que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies alienes al seu control. Així mateix Mazzima Creative S.L. no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquesta pàgina web. En conseqüència,Mazzima Creative S.L. no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Queda totalment prohibit crear links a la pàgina web de Mazzima Creative S.L. des de terceres pàgines web sense l’autorització expressa i per escrit de Mazzima Creative S.L..Mazzima Creative S.L. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la web de Mazzima Creative S.L.mitjançant enllaços, hipervínculos o links, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es present sota l’aparença o signes distintius de Mazzima Creative S.L., excepte autorització expressa d’aquesta última.

2. Propietat Industrial i Intel•lectual

Tots els continguts de la pàgina web de Mazzima Creative S.L., entenent-se a títol merament enunciatiu els textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva de Mazzima Creative S.L. o de tercers i estan protegits per les Lleis de Propietat Industrial i Intel•lectual, excepte que s’especifiqui el contrari.

Conseqüentment l’usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre la pàgina web de Mazzima Creative S.L. que siguin titularitat exclusiva de Mazzima Creative S.L. o de tercers.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o elements continguts en la web de Mazzima Creative S.L. esmentats en aquest apartat, mitjançant qualsevol suport i mitjà, no autoritzat expressa i prèviament pels seus respectius titulars. El contingut d’aquesta pàgina web podrà únicament ser descarregat al terminal de l’usuari sempre que sigui para el seu ús privat i sense cap fi comercial.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, de les lleis de Propietat Industrial i Intel•lectual, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.